مرد زخمی

منتشر شده در ۱ تیر، سالمرگ ابراهیم منصفی