مرثیه در سکوت بامداد

منتشر شده در ۱ تیر، سالمرگ ابراهیم منصفی