مجموعه‌عکس «حکایت خلوت»

از راست به چپ:

از راست به چپ:

از راست به چپ: پیش از بودن فتح اورست در سوم خرداد بوی بنزین، نور خورشید، صدای ماشین، جنس فرش و مزهٔ فحش‌ها ادای تسمیه آرایشگاه افکار (اشعار آمادگی) صدای نزدیک صدای دور فردافروشی حدید قاعدهٔ هزارچشمه یک چشمهٔ قاعده فوران در حوضچه تا نیمه و سرپوش از راست به چپ: پیش از بودن…