موسیقی متن

https://www.dropbox.com/s/m1ai637cqxxe9st/Jean%20Constantin%20-%20G%C3%A9n%C3%A9rique%20Et%20Car%20de%20Police.mp3?raw=1 Jean Constantin – Les Quatre Cents Coups https://www.dropbox.com/s/nw09a0ly1m12ok2/Robert%20Israel%20-%20Phantom%201922%20%28Soundtrack%29.mp3?raw=1 Robert Israel – Phantom https://www.dropbox.com/s/6eomnyn6jzo5pgr/Philippe%20Sarde%20-%20Le%20locataire.mp3?raw=1 Philippe Sarde – Le locataire https://www.dropbox.com/s/c9kq5v1jp9yourj/Robbie%20Robertson%20-%20Theme%20for%20the%20Irishman.mp3?raw=1 Robbie Robertson – Theme for the Irishman https://www.dropbox.com/s/m1ai637cqxxe9st/Jean%20Constantin%20-%20G%C3%A9n%C3%A9rique%20Et%20Car%20de%20Police.mp3?raw=1 Jean Constantin – Les Quatre Cents Coups https://www.dropbox.com/s/nw09a0ly1m12ok2/Robert%20Israel%20-%20Phantom%201922%20%28Soundtrack%29.mp3?raw=1 Robert Israel – Phantom https://www.dropbox.com/s/6eomnyn6jzo5pgr/Philippe%20Sarde%20-%20Le%20locataire.mp3?raw=1 Philippe Sarde – Le locataire https://www.dropbox.com/s/c9kq5v1jp9yourj/Robbie%20Robertson%20-%20Theme%20for%20the%20Irishman.mp3?raw=1 Robbie Robertson –…

بی‌کلام

https://www.dropbox.com/s/t0wrvad3p14xwvp/John%20Cage%20-%204%E2%80%B2%2033%E2%80%B3.mp3?raw=1 John Cage – 4′ 33″اطلاعات بیشتر + تماشا https://www.dropbox.com/s/f6wzxbnujkl9ypc/Thelonious%20Monk%20-%20Don%27t%20Blame%20Me.mp3?raw=1 Thelonious Monk – Don’t Blame Me https://www.dropbox.com/s/ex7rdirr8cup4m9/Wes%20Montgomery%20%26%20Jimmy%20Smith%20-%20O.G.D.mp3?raw=1 Wes Montgomery & Jimmy Smith – O.G.D https://www.dropbox.com/s/t0wrvad3p14xwvp/John%20Cage%20-%204%E2%80%B2%2033%E2%80%B3.mp3?raw=1 John Cage – 4′ 33″اطلاعات بیشتر + تماشا https://www.dropbox.com/s/f6wzxbnujkl9ypc/Thelonious%20Monk%20-%20Don%27t%20Blame%20Me.mp3?raw=1 Thelonious Monk – Don’t Blame Me https://www.dropbox.com/s/ex7rdirr8cup4m9/Wes%20Montgomery%20%26%20Jimmy%20Smith%20-%20O.G.D.mp3?raw=1 Wes Montgomery & Jimmy Smith – O.G.D

بندِری (بندرعباسی)

پخش ویدیو

*دلُم گِتی‍ ‍شِ‍ ‍ن(گرفته استش) از ای‍(این) روزگارِ نامردی
یکی اَ(از) غصَّه نَ‍ ‍مُردِن(دارد می‌میرد)، یکی از دردِ بی‌دردی

دلُم گِتی‍ ‍شِ‍ ‍ن از ای‍ روز‍ۆنِ(روزهای) سیاه مثِ(مثل) شُو(شب)
نه جرأت اُمهَه(دارم) وا(به) بیداری ۆ نه زهرَۀ خُو(خواب)

«خُوُم(خوابم) پُر اَ گرازِن(گراز است) ۆ کَراسِ‍ ‍ن(کَراس/ بزمجِ‍ّه است)، پرِ گِریک(گریه) ۆ عذاب
سرابَ‍ ‍ه(سراب بود) هر چه که دیدُم، صباح(فردا) همیشَه سراب»[۲]

«دلُم دلُم، دلُم دلُم، دلُم دلُم دلُم
دلُم دلُم، دلُم دلُم، ای دلُم ای دلُم»[۳]

«دلُم هَما(همان) وَه(وقت) که ای‍ چشم‍ ‍ۆنِ‍ ‍ت(چشمانت) تَکۆن(تکان) ای‍ ‍خوا(خورد)
غزل‌ترین غزلُم تَختِ(سطح) آسَمۆن(آسمان) ای‍ ‍خوا»[۲]

«دِلُم چِنۆن(چنان) گِتی‍ ‍شِ‍ ‍ن از ای‍ عمرِ تلخ ۆ بی‌حاصل
اَگَم(می‌گویم) خۆشا(خوش به حال) هَما که نه احساس ای‍ ‍هَه(هستش/ دارد)، نه جۆن(جان) ۆ نه دل»[۲]

«خُوُم پُر اَ گرازِن ۆ كَراسِن، پرِ گِريک ۆ عذاب
سرابَه هَر چه که ديدُم، صباح هميشَه سراب»[۲]


ترانه‌سرا:‌ ابراهیم منصفی
* این ترانه به گویش مینابی است.

پخش ویدیو

هر چه از یادِ خواشِ(خوش) عشقِ گذشتَه گپ مُ‍ ‍زَه(زدیم بَسِ‍ ‍ن(بس است دِگَه(دیگر)
ای‍ همَه(این همه) فکر‍‍ۆنِ(فکرهای) ول، خیالِ باطل که مُ‍ ‍کِه(کردیم بسِ‍ ‍ن دِگَه
ای‍ حقیقت که گلِ سرسبدِ دُخت‍ ‍ۆنِ(دخت‌های) بندِر(بندرعباس) مالِتَ‍ ‍ه(مالَت بود گذشت ۆ رَه(رفت)
ای‍ که یه روزگاری کمتِر از بیس سالِتَ‍ ‍ه(سالت بود گذشت و رَه

«گپ امروز‍ۆ بزن، حالا که بالایِ چِلِی(چهلی)
با یه دنیا ادعا تو خمِ یَک کوچَه وِلِی(وِلی)»[۲]

هنوزم دلت شَوا(می‌خواهد) صد تا خاطرخواه اِدبَشِد(داشته باشی)
یه ‹دیلیپ کومار› بِبی(بشوی، ‹سارا بانو› همیشَه همراهِت بَشِد(باشد)
زندگی مۆهبتی‌ن(موهبتی‌ست) که یه دُفَه(دفعه) بِشتِه(بیشتر) هیچ‌کَه(هیچ‌کس) گیری(گیرش) نِ‍ ‍تاتِن(نمی‌آید)
اَگَه حَنظَل(خربزۀ تلخ) بُ‍ ‍خواری(بخوری وَختی(وقتی) دلِت خواشِ‍ ‍ن(خوش است) مثِ(مثل) حَبِ‌ّ نباتِ‍ ‍ن(حب نبات/هنداونۀ شیرین است)

«ای روۆن‌برگشتَۀ(روان‌برگشتۀ) بی‌منطقِ بی‌فلسفَه
بِشتِه بِی روحِت(برای روحت/ روحت را مَ‍ ‍دَه(نده) عذاب، مَ‍ ‍کۆ(نکن بِی خودِت(برای خودت/ خودت را) خَفَه»[۲]


ترانه‌سرا: ابراهیم منصفی

پخش ویدیو

«توی بند‑بندِ‌ ‌([تنۀ])مُغ‍ ‍ۆن(موغ‌ها/ نخل‌ها)، تولَک‍ ‌‍ۆن* دولۆن(دولان/ آویزان)، چَکۆن([شیره‌]چکان)»[۲]
«سَرِ ‍خُ(سر خود [را]) زیر ما کِه(می‌کردیم)، ما چی(می‌چیدیم/ دستچین می‌کردیم) پایِ مُغ‍ ‍ۆن»[۲]
پایِ دَر رو([با] پای برهنه روی) سور‑رِغ‍ ‍ۆن(شوره‌ریگ‌ها)، زیرِ اَفتُوِ سوزۆن([۲][۲]آفتابِ سوزان)
شیرَه‌خرمایِ مُغ‍ ‍ۆن هَستَه(بود) رو جۆن‍ ‍مۆن(جانمان/ تنمان

«وَختی(وقتی) از ما حَرْکَتَه(حرکت بود)، کارِمۆن(کارمان) پُربَرْکَتَه(پربرکت بود)»[۳]
وَختی از ما حَرْکَتَه…

«شَک و شَهْکِ([آوای] شک و شهک) بنگری ‍ۆن(النگوها)، شَروِندِ(شروۀ) خواشِ(خوش) چوک‍ ‍ۆن(پسربچه‌ها)»[۲]
«تولَک‍ ‍ۆن ‍خُ(تولک‌های خود [را]) پُر ما کِه، گازی(بازی) رَمّازا(رَمّازا)* ما کِه»[۲]
پَری ‍ۆن*(پری‌ها) رو سَرْ ‍مُنَه(سرمان بود)، تولَک‍ ‍ۆن(تولک‌ها) نَ(در) کَنْگْ‍ ‍مۆنَه(کنگمان/ شانه‌مان بود
پَری ‍ۆنِ پُرِ ‍خُ(پر خود [را]) ما وا(می‌آوردیم) تو مُشتا ‍خُ*(مُشتای خود
))

«وَختی از ما حَرْکَتَه، کارِمۆن پُربَرْکَتَه»[۳]
وَختی از ما حَرْکَتَه…

«توی بند‑بندِ مُغ‍ ‍ۆن، تولَک‍ ‌‍ۆن دولۆن، چَکۆن»[۴]
«سَرِ ‍خُ زیر ما کِه، ما چی پایِ مُغ‍ ‍ۆن»[۲]
پایِ دَر رو سور‑رِغ‍ ‍ۆن، زیرِ اَفتُوِ سوزۆن
شیرَه‌خرمایِ مُغ‍ ‍ۆن رِختَه(ریخته بود) رو جۆن‍ ‍مۆن(

«وَختی از ما حَرْکَتَه، کارِمۆن پُربَرْکَتَه»[۷]
وَختی از ما حَرْکَتَه…


ترانه‌سرا: ابراهیم شهدوستی

پانوشت‌ها:
* تولَک: زنبیل. سبد کوچک و بی‌در برای جابه‌جایی رطب (=کُنگ) و خرما (=حُرما) که با در هم بافتنِ ‹برگ‌های درخت نخل› (=پیش) آن را می‌ساختند و از دو سو دسته داشت.
* رَمّازا: نوعی بازی محلی‌ست که در آن دو بازیکن (یا دو دسته از بازیکنان)، بایستی همواره با یک دست خود، شست پای مخالف را از پشت سر بگیرند و با دستی که آزاد است، تعادل رقیب را بر هم زنند. ساختمان این واژه از دو واژ ‹رماز› و ‹ا› تشکیل شده است، همچون ساختار نام بازی‌های دیگری در زبان فارسی مانند ‹قایم‌باشکا› (بندری: ‹بَنبَنَکا›)، ‹خروس‌جنگا› (بندری: ‹کُروسْک‌جنگا›) و…
* پَری: سبدی بزرگ‌تر از ‹تولک› و در‑دار برای جابه‌جایی رطب و خرما که با در هم بافتن ‹برگ‌های درخت نخل› آن را می‌ساختند.
* مُشتا: تکه‌زمین کوچکی معمولاً محصور با شاخۀ برگ‌دارِ (=تَغ) نخل که در آن رطب می‌انباشتند تا آفتاب‌پز شود.


https://www.dropbox.com/s/k5payml0cqbphdz/Damahi%20-%20Dard-e%20Bi%20Dardi.mp3?raw=1 «درد بی‌دردی» از گروه داماهی متن ترانه *دلُم گِتی‍ ‍شِ‍ ‍ن(گرفته استش) از ای‍(این) روزگارِ نامردییکی اَ(از) غصَّه نَ‍ ‍مُردِن(دارد می‌میرد)، یکی از دردِ بی‌دردی دلُم گِتی‍ ‍شِ‍ ‍ن از ای‍ روز‍ۆنِ(روزهای) سیاه مثِ(مثل) شُو(شب)نه جرأت اُمهَه(دارم) وا(به) بیداری ۆ نه زهرَهٔ خُو(خواب) «خُوُم(خوابم) پُر اَ گرازِن(گراز است) ۆ کَراسِ‍ ‍ن(کَراس/ بزمجِ‍ّه است)، پرِ گِریک(گریه) ۆ عذابسرابَ‍ ‍ه(سراب بود)…

انگلیسی

پخش ویدیو

‌There are very many things
I would like to say to you
But I’ve lost my way
And I’ve lost my words

There are very many places
I would like to go but I
can’t find the key
To open my door

‪‪”The weight of my words
‪‪You can’t feel it anymore”[2]

There are very many ways
I would like to break the spell
You’ve cast upon me

Because all the time
I sacrificed myself
To make you want me
Has made you haunt me

‪”The weight of my words
‪You can’t feel it anymore”[3]

There are very many things
I would like to say to you
But I’ve lost my way
And I’ve lost my words

There are very many places
I would like to go
But I can’t find the key
To open my door

پخش ویدیو

Art is dead, Art is dead
Art is dead, Art is dead
Entertainers like to seem complicated
But we’re not complicated
I can explain it pretty easily

‪Have you ever been to a birthday-party for children?
And one of the children won’t stop screaming
‪’Cause he’s just a little attention-attractor
When he grows up to be a comic or actor
He’ll be rewarded for never maturing
For never understanding or learning
That every day can’t be about him
There’s other people, you selfish as*hole

I must be psychotic, I must be demented
To think that I’m worthy of all this attention
Of all of this money, you worked really hard for
I slept in late while you worked at the drug store
My drug’s attention, I am an addict
But I get paid to indulge in my habit
‪It’s all an illusion, I’m wearing make-up,
‪I’m wearing make-up, make-up, make-up, make…

Art is dead
So people think you’re funny
How do we get those people’s money
I said art is dead
We’re rolling in dough, while Carlin rolls in his grave
‪His grave, his grave…

The show has got a budget
The show has got a budget
And all the poor people way more deserving of the money
Won’t budge it
‪’Cause I wanted my name in lights
When I could have fed a family of four
For forty f*cking fortnights
Forty f*cking fortnights

I am an artist, please God forgive me
I am an artist, please don’t revere me
I am an artist, please don’t respect me
I am an artist, feel free to correct me

A self-centered artist, Self-obsessed artist
I am an artist, I am an artist
But I’m just a kid
‪I’m just a kid, I’m just a kid, kid…
And maybe I’ll grow out of it


https://www.dropbox.com/s/zfsa31zz8oxbhnm/Kings%20Of%20Convenience%20-%20The%20Weight%20Of%20My%20Words.mp3?raw=1 Kings Of Convenience – The Weight Of My Words متن ترانه ‌There are very many thingsI would like to say to youBut I’ve lost my wayAnd I’ve lost my words There are very many placesI would like to go but Ican’t find the keyTo open my door ‪‪”The weight…

فارسی

پخش ویدیو

تو که در فراز دریا پرواز می‌کنی
ناوهای جنگی عطسه می‌کنند
«عطر گل سرخ به دماغشان خورده» [۲]

دلفین‌ها می‌رقصند، موج‌ها می‌رقصند
چیزی به چیزی اصابت نمی‌کند
اشیاء می‌رقصند…

مین‌ها در هوای زندگی عطسه می‌کنند
«عطر گل سرخ به دماغشان خورده» [۲]

مجمع ماهیان ریزِ رنگی به عطر تو رنگ می‌دهند
تو که قهوۀ تازۀ داغ را – من که هیچ لب‌نزده – گذاشتی و رفتی
تا به یک پرواز همیشه با تأخیر در فراز دریا برسی

صبر آمده، خیر باشد، اما صبر من لبریز – هر چه ملال‌انگیز
بی تو حتا صلح هم با من در جنگ است
زود «برگرد گلم دلم تنگ است» [۲]

چیزی این‌جا دارد در من منفجر می‌شود
وقتی نیستی حس نیستی در من منتشر می‌شود

بی تو حتا صلح هم با من در جنگ است
برگرد گلم دلم تنگ است


https://www.dropbox.com/s/vjkeo0084iwiltv/Khorshid-E%20Siah%20-%20Atse.mp3?raw=1 «عطسه» از گروه خورشید سیاه متن ترانه تو که در فراز دریا پرواز می‌کنیناوهای جنگی عطسه می‌کنند«عطر گل سرخ به دماغشان خورده» [۲] دلفین‌ها می‌رقصند، موج‌ها می‌رقصندچیزی به چیزی اصابت نمی‌کنداشیاء می‌رقصند… مین‌ها در هوای زندگی عطسه می‌کنند«عطر گل سرخ به دماغشان خورده» [۲] مجمع ماهیان ریزِ رنگی به عطر تو…