فیلم‌ها

‪The Mill (1909)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] [tg] 

‪Afgrunden (1910)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
DVDRip [ss[tg] 

‪The Cameraman’s Revenge (1912)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
DVDRip [ss[tg] 

‪Suspense (1913)

‌  بازبینی و ویرایش شد 
* یادداشتِ مترجم *
 
‪BluRay [ss[tg]HDTV [ss] 

‪The Mysterious X (1914)

 
* یادداشتِ مترجم *
 
‪WEB-DL [ss[tg]DVDRip 

‪Nosferatu (1922)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪Ballet Mécanique (1924)

 
* یادداشتِ مترجم *
 
‪BluRay [ss[tg]DVDRip 

‪The Last Laugh (1924)

 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss[tg] 

‪Sunrise (1927)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss[tg] 

‪The Circus (1928)

‌  دوباره ترجمه شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪City Lights (1931)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪Modern Times (1936)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪Little Fugitive (1953)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

The Na‌‍‌ked Island (1960)‪

‌  دوباره ترجمه شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪Scorpio Rising (1965)

‌  دوباره ترجمه می‌شود 
* یادداشتِ مترجم * 
‪BluRay [ss]‪DVDRip [ss] 

‪Macbeth (1971)

‌  بازبینی و ویرایش می‌شود
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪Koyaanisqatsi (1982)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
‪‪BluRay [ss] 

A Short Film About Killing (1988)

همراه با نسخۀ نا/کم‌شنوایان
* یادداشتِ مترجم * 
‪BluRay ‌[ss] [ss] 

‪The Legend of 1900 (1998)

‌  بازبینی و ویرایش می‌شود
 
* یادداشتِ مترجم *
 
BluRay [ss] 

‪Oldboy (2003)

‌  بازبینی و ویرایش می‌شود
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪The Wall (2012)

‌  دوباره ترجمه می‌شود
 
* یادداشتِ مترجم * 
‪BluRay [ss] 

‪20th Century Women (2016)

‌  دوباره ترجمه می‌شود
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪Portrait of a Lady on Fire (2019)

‌  بازبینی و ویرایش می‌شود
 
* یادداشتِ مترجم * 
‪BluRay [ss]WEBRip 

Nomadland (2020)

همراه با نسخۀ نا/کم‌شنوایان
* یادداشتِ مترجم * 
‪BluRay ‌[s] [s]‪WEB-DL [s][s]‪WEBScr[s][s] 

‪The Mill (1909)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] [tg] 

‪Afgrunden (1910)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
DVDRip [ss[tg] 

‪The Cameraman’s Revenge (1912)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
DVDRip [ss[tg] 

‪Suspense (1913)

‌  بازبینی و ویرایش شد 
* یادداشتِ مترجم * 
‪BluRay [ss[tg]HDTV [ss] 

‪The Mysterious X (1914)

 
* یادداشتِ مترجم * 
‪WEB-DL [ss[tg]DVDRip 

‪Nosferatu (1922)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪Ballet Mécanique (1924)

 
* یادداشتِ مترجم * 
‪BluRay [ss[tg]DVDRip 

‪The Last Laugh (1924)

 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss[tg] 

‪Sunrise (1927)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss[tg] 

‪The Circus (1928)

‌  دوباره ترجمه شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪City Lights (1931)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪Modern Times (1936)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪Little Fugitive (1953)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

The Na‌‍‌ked Island (1960)‪

‌  دوباره ترجمه شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪Scorpio Rising (1965)

‌  دوباره ترجمه می‌شود 
* یادداشتِ مترجم * 
‪BluRay [ss]‪DVDRip [ss] 

‪Macbeth (1971)

‌  بازبینی و ویرایش می‌شود
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪Koyaanisqatsi (1982)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
‪‪BluRay [ss] 

A Short Film About Killing (1988)

همراه با نسخۀ نا/کم‌شنوایان
* یادداشتِ مترجم * 
‪BluRay ‌[ss] [ss] 

‪The Legend of 1900 (1998)

‌  بازبینی و ویرایش می‌شود
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪Oldboy (2003)

‌  بازبینی و ویرایش می‌شود
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪The Wall (2012)

‌  دوباره ترجمه می‌شود
 
* یادداشتِ مترجم * 
‪BluRay [ss] 

‪20th Century Women (2016)

‌  دوباره ترجمه می‌شود
 
* یادداشتِ مترجم * 
BluRay [ss] 

‪Portrait of a Lady on Fire (2019)

‌  بازبینی و ویرایش می‌شود
 
* یادداشتِ مترجم * 
‪BluRay [ss]WEBRip 

Nomadland (2020)

همراه با نسخۀ نا/کم‌شنوایان
* یادداشتِ مترجم * 
‪BluRay ‌[s] [s]‪WEB-DL [s][s]‪WEBScr[s][s] 

‪The Mill (1909) ‌  بازبینی و ویرایش شد   * یادداشتِ مترجم *   ‪BluRay [ss] [tg]   ‪Afgrunden (1910) ‌  بازبینی و ویرایش شد   * یادداشتِ مترجم *   ‪DVDRip [ss] [tg]   ‪The Cameraman’s Revenge (1912) ‌  بازبینی و ویرایش شد   * یادداشتِ مترجم *   ‪DVDRip [ss] [tg]  …

استندآپ‌ها / اجراهایِ طنز

Bo Burnham: what. (2013‌)

‌  دوباره ترجمه شد 
* یادداشتِ مترجم *
 
‪WEBRip [ss] 
‪‪MEGA [tg] 

Drew Michael: Drew Michael (2018‌)

‌  بازبینی و ویرایش شد
 
* یادداشتِ مترجم * 
WEBRip [ss] 
‪MEGA [tg] 

‪Bo Burnham: what. (2013‌) ‌  دوباره ترجمه شد   * یادداشتِ مترجم *   ‪WEBRip [ss]   ‪‪MEGA [tg]   ‪Drew Michael: Drew Michael (2018‌) ‌  بازبینی و ویرایش شد   * یادداشتِ مترجم *   ‪WEBRip [ss]   ‪MEGA [tg]  

خرده‌سریالِ Pustina یا Wasteland

 

(Pustina (Wasteland — فصلِ ۱

در آینده بازنگری و ویرایش می‌شود.

#عنوان زیرنویس
۱Episode 1WEBRip ssHDTV ss
۲Episode 2WEBRip ssHDTV ss
۳Episode 3WEBRip ssHDTV ss
۴Episode 4WEBRip ssHDTV ss
۵Episode 5WEBRip ssHDTV ss
۶Episode 6WEBRip ssHDTV ss
۷Episode 7WEBRip ssHDTV ss
۸Episode 8WEBRip ssHDTV ss
 همۀ قسمت‌هاWEBRip ssHDTV ss

(Pustina (Wasteland — فصل ۱

در آینده بازنگری و ویرایش می‌شود.

Episode 1
WEBRip ssHDTV ss

Episode 2
WEBRip ssHDTV ss

Episode 3
WEBRip ssHDTV ss

Episode 4
WEBRip ssHDTV ss

Episode 5
WEBRip ssHDTV ss

Episode 6
WEBRip ssHDTV ss

Episode 7
WEBRip ssHDTV ss

Episode 8
WEBRip ssHDTV ss

همۀ قسمت‌ها
WEBRip ssHDTV ss

در این‌جا می‌توانید زیرنویس‌هایِ خرده‌سریالِ «پوستینا» (Pustina یا Wasteland) را بسته‌به کیفیتِ دلخوهتان و فصل‌به‌فصل یا قسمت‌به‌قسمت بگیرید…

سریالِ The Handmaid’s Tale

 

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۱

این فصل به‌زودی بازنگری و دوباره ترجمه می‌شود. شرحِ فصلِ ۴ را بخوانید.

#عنوان  زیرنویس
۱OffredBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۲Birth DayBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۳LateBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۴Nolite Te Bastardes CarborundorumBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۵FaithfulBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۶A Woman’s PlaceBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۷The Other SideBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۸JezebelsBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۹The BridgeBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۰NightBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
 همۀ قسمت‌هاBluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۱

این فصل به‌زودی بازنگری و دوباره ترجمه می‌شود. شرحِ فصلِ ۴ را بخوانید.

Offred۱
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Birth Day۲
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Late۳
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Nolite Te Bastardes Carborundorum۴
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Faithful۵
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

A Woman’s Place۶
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

The Other Side۷
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Jezebels۸
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

The Bridge۹
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Night۱۰
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

همۀ قسمت‌ها‪۱–۱۰
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۲

این فصل به‌زودی بازنگری و دوباره ترجمه می‌شود. شرحِ فصلِ ۴ را بخوانید.

#عنوان  زیرنویس
۱JuneBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۲UnwomenBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۳BaggageBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۴Other WomenBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۵SeedsBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۶First BloodBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۷AfterBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۸Women’s WorkBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۹Smart PowerBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۱۰The Last CeremonyBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۱۱HollyBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۱۲PostpartumBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۱۳The WordBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
 همۀ قسمت‌هاBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۲

این فصل به‌زودی بازنگری و دوباره ترجمه می‌شود. شرحِ فصلِ ۴ را بخوانید.

June۱
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

Unwomen۲
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

Baggage۳
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

Other Women۴
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

Seeds۵
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

First Blood۶
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

After۷
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

Women’s Work۸
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

Smart Power۹
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

The Last Ceremony
۱۰
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

Holly۱۱
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

Postpartum ۱۲
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

The Word۱۳
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

همۀ قسمت‌ها‪۱–۱۳
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۳

این فصل به‌زودی بازنگری و ویرایش می‌شود. شرحِ فصلِ ۴ را بخوانید.

#عنوان  زیرنویس
۱NightBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۲Mary and MarthaBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۳Watch OutBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۴God Bless the ChildBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۵Unknown CallerBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۶HouseholdBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۷Under His EyeBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۸UnfitBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۹HeroicBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۰WitnessBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۱LiarsBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۲SacrificeBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۳MaydayBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
 همۀ قسمت‌هاBluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۳

این فصل به‌زودی بازنگری و ویرایش می‌شود. شرحِ فصلِ ۴ را بخوانید.

Night۱
BluRayAMZN ssWEBRip ss

Mary and Martha۲
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Watch Out۳
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

God Bless the Child۴
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Unknown Caller۵
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Household۶
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Under His Eye۷
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Unfit۸
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Heroic۹
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Witness۱۰
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Liars۱۱
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Sacrifice۱۲
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Mayday۱۳
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

همۀ قسمت‌ها‪۱–۱۳
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۴

* در آذرماهِ ۱۴۰۰، بخش‌هایی از این متن را خط زدم، زیرا از پایبندی به آن‌ها بازماندم. به جایِ آن بخش‌ها، تاریخ‌هایِ بسیار دورتری بگذارید.

در چند ماهِ آتی، ترجمه‌ام از سریالِ قصّۀ ندیمه۱ ــ فصلِ اوّل تا سوّم ــ را سراسر بازنگری و به‌واقع دوباره ترجمه خواهم کرد.۲ فصلِ چهارمِ این سریال در تاریخِ یکمِ اردیبهشتِ ۱۴۰۰ هفته‌به‌هفته منتشر می‌شود، امّا با این حال، هیچ تلاش و کوشش و دوندگی‌ای برایِ ترجمۀ همراه با پخش و هفته‌به‌هفتۀ این سریال نمی‌کنم و ترجمۀ فصلِ چهارم را فقط پس از به سرانجام رساندنِ بازنگری و ترجمۀ دوبارۀ فصل‌هایِ قبلی انجام خواهم داد. علّتِ اصلیِ این کار، حفظِ انسجامِ متن از آغاز تا پایانِ این اثرِ چندهزاردقیقه‌ای است. بنابراین، فعلاً ــ احتمالاً تا تابستانِ ۱۴۰۰ یا حتّا پس از آن ــ هیچ ترجمه‌ای از سویِ من برایِ ادامهٔ این سریال منتشر نخواهد شد. برایِ اطّلاعِ آنی و در لحظه از انتشارِ زیرنویس‌ها در آینده‌ای بسیار دور، می‌توانید به عضویتِ کانالِ ‎ ‎/masihmim در بیایید.

پانوشت‌ها:
۱. قصّۀ کنیز› عنوانِ بهتری است، امّا باید با اشتباهِ خودم و دیگران ــ رواج‌دهندگانِ معادلِ ‹ندیمه› برایِ ‹handmaid› در این بافتار ــ بسازم.
۲. این روند پیش از هر کاری، با بازخوانیِ رۆمانِ مارگارت اَتوود آغاز و سپس با اوّلین برخوردم با دنباله‌ای که بر آن نوشته است، پی گرفته می‌شود.

#عنوان  زیرنویس
۱PigsBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۲NightshadeBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۳The CrossingBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۴MilkBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۵ChicagoBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۶
Vows
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۷HomeBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۸TestimonyBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۹ProgressBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۰The WildernessBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
 همۀ قسمت‌هاBluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۴

* در آذرماهِ ۱۴۰۰، بخش‌هایی از این متن را خط زدم، زیرا از پایبندی به آن‌ها بازماندم. به جایِ آن بخش‌ها، تاریخ‌هایِ بسیار دورتری بگذارید.

در چند ماهِ آتی، ترجمه‌ام از سریالِ قصّۀ ندیمه۱ ــ فصلِ اوّل تا سوّم ــ را سراسر بازنگری و به‌واقع دوباره ترجمه خواهم کرد.۲ فصلِ چهارمِ این سریال در تاریخِ یکمِ اردیبهشتِ ۱۴۰۰ هفته‌به‌هفته منتشر می‌شود، امّا با این حال، هیچ تلاش و کوشش و دوندگی‌ای برایِ ترجمۀ همراه با پخش و هفته‌به‌هفتۀ این سریال نمی‌کنم و ترجمۀ فصلِ چهارم را فقط پس از به سرانجام رساندنِ بازنگری و ترجمۀ دوبارۀ فصل‌هایِ قبلی انجام خواهم داد. علّتِ اصلیِ این کار، حفظِ انسجامِ متن از آغاز تا پایانِ این اثرِ چندهزاردقیقه‌ای است. بنابراین، فعلاً ــ احتمالاً تا تابستانِ ۱۴۰۰ یا حتّا پس از آن ــ هیچ ترجمه‌ای از سویِ من برایِ ادامهٔ این سریال منتشر نخواهد شد. برایِ اطّلاعِ آنی و در لحظه از انتشارِ زیرنویس‌ها در آینده‌ای بسیار دور، می‌توانید به عضویتِ کانالِ ‎ ‎/masihmim در بیایید.

پانوشت‌ها:
۱. قصّۀ کنیز› عنوانِ بهتری است، امّا باید با اشتباهِ خودم و دیگران ــ رواج‌دهندگانِ معادلِ ‹ندیمه› برایِ ‹handmaid› در این بافتار ــ بسازم.
۲. این روند پیش از هر کاری، با بازخوانیِ رۆمانِ مارگارت اَتوود آغاز و سپس با اوّلین برخوردم با دنباله‌ای که بر آن نوشته است، پی گرفته می‌شود.

Pigs۱
BluRayAMZN ssWEBRip ss

Nightshade۲
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Crossing۳
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Milk۴
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Chicago۵
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Vows۶
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Home۷
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Testimony۸
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Progress۹
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Wilderness۱۰
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

همۀ قسمت‌ها‪۱–۱۰
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

در این‌جا می‌توانید زیرنویس‌هایِ سریالِ «قصّهٔ ندیمه» (The Handmaid’s Tale) را بسته‌به کیفیتِ دلخوهتان و فصل‌به‌فصل یا قسمت‌به‌قسمت بگیرید…