بندرعباس

بندرعباس
تبعیدگاه مخالفین اکثر
خشم خورشید به دریا
دو حفره به چشمان یک زن

بندرعباس
مأمنگاه مهاجرین اکبر
سقف امید به سرها
دو لقمه به دهان یک مرد

بندرعباس
زیر تایرهای پیر پر پرز
تکه کوهی که کندند
هر روز اگر بود

بندرعباس
سوختگی عکس‌های قدیمی
صدای گردیدن بشکه
از لبه به گوش کرها

بندرعباس
پستانی خشکیده پر شیر
سوخت و سوخت ریخته
به باک رهگذر شب


guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
نمایش همۀ دیدگاه‌ها