ترانهٔ «رنگین‌کمۆن» (به گویش بندرعباسی)

خواشَ‍ ‍ه(خوش بود) دِلُم که مُم(مادر) مَه(دارم)
خواشَ‍ ‍ه() دِلُم که بَپ(پدر) هَه(هست)
که کاکا(برادر) هَه ۆ دادا(خواهر)
شادَه(شاد بود) حالِ دلْ او(آن) وَه(وقت)

شُوُم(شبم) دراز، روزُم تار
رحم ای‍ ‍نینی(ندارد) روزِگار
چَلی(فرو ریخت) دوش(دیروز) رو هر چی صبا ر(صباح / فردا بود)
هر چی عمرَ ه(عمر بود) رَه(رفت) وَ(به) زیرِ بار(بار و آوار)

زودَه(زود بود) چِکَه(چقدر) که مُم) رَه(
زودَه چِکَه() که بَپ() رَه
به کا(کاکا / برادر) بِگَه(بگو) تۆ دادا
کولَه‌بارِ غم اُم‍ ‍هَه(دارم)

وَ کا(به کجا) رَه( او روز‍ۆنِ(آن روزهای) جۆن(زیبا، خوب)
سر مَ‍ ‍گِه(می‌گرفتم) وا آسَمۆن(به آسمان)
چِمَک مَ‍ ‍کِردَه(رقص می‌کردم) ۆ شِیْر(شعر) مَ‍ ‍خۆنْد(می‌خواندم)
تا بادُم ای‍ ‍زَه(بادم زد، مرا باد زد)، بَن(بند) اُمْ‍ ‍بُرُنْد(بریدم)

ول ۆ تِلَ‍ ‍م(ول و وارم)  نَ(در) خیابۆن
پُهْتُم ای‍ ‍زَدی(کهنه و فرسوده شده‌ام) اَ(از) زمۆن
سر ای‍ ‍گِتی(گرفته) سیلِ بارۆن
بِی چه(برای چه) نِ‍ ‍تای(نمی‌آیی) ای رنگین‌کمۆن


guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
نمایش همۀ دیدگاه‌ها