در آینده، کدام؟!

این رأی‌گیری پس از تقریباً دو سال پایان یافت.

This poll has ended (since 7 days).
1963 ½8
18.16%
Memento 2000
15.86%
A Space Odyssey 1968
14.94%
Certified Copy 2010
11.03%
Dead Poets Society 1989
10.11%
Wings of Desire 1987
9.66%
Vertigo 1958
8.74%
Raging Bull 1980
6.90%
Punch-Drunk Love 2002
4.60%
ملّت عزیز ایران، پیام شما را شنیدم! در آینده‌ای نزدیک، کار ترجمۀ چندین عنوان از عنوان‌های به‌رأی‌گذاشته را آغاز خواهم کرد یا از پی خواهم گرفت.