فیلم کوتاه «بازی با صدا و تصویر ۱»

پخش ویدیو
موسیقی: عشای ربانی نهانی (از فیلم «سکوت»، ساختۀ مارتین اسکورسیزی)
پاییز ۱۳۹۸

https://www.dropbox.com/s/ogi1ohixh4mxghh/Playing%20with%20Sound%20and%20Image%201.mp4?raw=1موسیقی: عشای ربانی نهانی (از فیلم «سکوت»، ساختهٔ مارتین اسکورسیزی) پاییز ۱۳۹۸

فیلم کوتاه «موشکله من»

پخش ویدیو
شرح مشتی مشکل پوچ در فیلمی بی‌خود
موسیقی‌ها: «خاطرۀ هیروشیما» از استومو یاماشتا، «ای بخت» از کارل اُرف
رونوشتی از تک‌گویی‌ام در فیلم را می‌توانید در این‌جا بخوانید.
شهریور ۱۳۹۷

https://www.dropbox.com/s/vphe2k2my4a0ocp/My%20Prublem.mp4?raw=1 شرح مشتی مشکل پوچ در فیلمی بی‌خود موسیقی‌ها: «خاطرهٔ هیروشیما» از استومو یاماشتا، «ای بخت» از کارل اُرف رونوشتی از تک‌گویی‌ام در فیلم را می‌توانید در این‌جا بخوانید. شهریور ۱۳۹۷