فیلم کوتاه «بازی با صدا و تصویر ۱»

پخش ویدیو
موسیقی: عشای ربانی نهانی (از فیلم «سکوت»، ساختۀ مارتین اسکورسیزی)
پاییز ۱۳۹۸

https://www.dropbox.com/s/ogi1ohixh4mxghh/Playing%20with%20Sound%20and%20Image%201.mp4?raw=1موسیقی: عشای ربانی نهانی (از فیلم «سکوت»، ساختهٔ مارتین اسکورسیزی) پاییز ۱۳۹۸