سریالِ The Handmaid’s Tale

 

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۱

این فصل به‌زودی بازنگری و دوباره ترجمه می‌شود. شرحِ فصلِ ۴ را بخوانید.

#عنوان  زیرنویس
۱OffredBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۲Birth DayBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۳LateBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۴Nolite Te Bastardes CarborundorumBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۵FaithfulBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۶A Woman’s PlaceBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۷The Other SideBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۸JezebelsBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۹The BridgeBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۰NightBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
 همۀ قسمت‌هاBluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۱

این فصل به‌زودی بازنگری و دوباره ترجمه می‌شود. شرحِ فصلِ ۴ را بخوانید.

Offred۱
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Birth Day۲
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Late۳
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Nolite Te Bastardes Carborundorum۴
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Faithful۵
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

A Woman’s Place۶
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

The Other Side۷
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Jezebels۸
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

The Bridge۹
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Night۱۰
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

همۀ قسمت‌ها‪۱–۱۰
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۲

این فصل به‌زودی بازنگری و دوباره ترجمه می‌شود. شرحِ فصلِ ۴ را بخوانید.

#عنوان  زیرنویس
۱JuneBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۲UnwomenBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۳BaggageBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۴Other WomenBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۵SeedsBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۶First BloodBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۷AfterBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۸Women’s WorkBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۹Smart PowerBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۱۰The Last CeremonyBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۱۱HollyBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۱۲PostpartumBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
۱۳The WordBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss
 همۀ قسمت‌هاBluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۲

این فصل به‌زودی بازنگری و دوباره ترجمه می‌شود. شرحِ فصلِ ۴ را بخوانید.

June۱
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

Unwomen۲
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

Baggage۳
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

Other Women۴
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

Seeds۵
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

First Blood۶
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

After۷
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

Women’s Work۸
BluRay ss AMZN ssWEB-DL ss

Smart Power۹
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

The Last Ceremony
۱۰
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

Holly۱۱
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

Postpartum ۱۲
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

The Word۱۳
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

همۀ قسمت‌ها‪۱–۱۳
BluRay ssAMZN ssWEB-DL ss

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۳

این فصل به‌زودی بازنگری و ویرایش می‌شود. شرحِ فصلِ ۴ را بخوانید.

#عنوان  زیرنویس
۱NightBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۲Mary and MarthaBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۳Watch OutBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۴God Bless the ChildBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۵Unknown CallerBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۶HouseholdBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۷Under His EyeBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۸UnfitBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۹HeroicBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۰WitnessBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۱LiarsBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۲SacrificeBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۳MaydayBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
 همۀ قسمت‌هاBluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۳

این فصل به‌زودی بازنگری و ویرایش می‌شود. شرحِ فصلِ ۴ را بخوانید.

Night۱
BluRayAMZN ssWEBRip ss

Mary and Martha۲
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Watch Out۳
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

God Bless the Child۴
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Unknown Caller۵
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Household۶
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Under His Eye۷
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Unfit۸
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Heroic۹
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Witness۱۰
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Liars۱۱
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Sacrifice۱۲
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

Mayday۱۳
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

همۀ قسمت‌ها‪۱–۱۳
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۴

* در آذرماهِ ۱۴۰۰، بخش‌هایی از این متن را خط زدم، زیرا از پایبندی به آن‌ها بازماندم. به جایِ آن بخش‌ها، تاریخ‌هایِ بسیار دورتری بگذارید.

در چند ماهِ آتی، ترجمه‌ام از سریالِ قصّۀ ندیمه۱ ــ فصلِ اوّل تا سوّم ــ را سراسر بازنگری و به‌واقع دوباره ترجمه خواهم کرد.۲ فصلِ چهارمِ این سریال در تاریخِ یکمِ اردیبهشتِ ۱۴۰۰ هفته‌به‌هفته منتشر می‌شود، امّا با این حال، هیچ تلاش و کوشش و دوندگی‌ای برایِ ترجمۀ همراه با پخش و هفته‌به‌هفتۀ این سریال نمی‌کنم و ترجمۀ فصلِ چهارم را فقط پس از به سرانجام رساندنِ بازنگری و ترجمۀ دوبارۀ فصل‌هایِ قبلی انجام خواهم داد. علّتِ اصلیِ این کار، حفظِ انسجامِ متن از آغاز تا پایانِ این اثرِ چندهزاردقیقه‌ای است. بنابراین، فعلاً ــ احتمالاً تا تابستانِ ۱۴۰۰ یا حتّا پس از آن ــ هیچ ترجمه‌ای از سویِ من برایِ ادامهٔ این سریال منتشر نخواهد شد. برایِ اطّلاعِ آنی و در لحظه از انتشارِ زیرنویس‌ها در آینده‌ای بسیار دور، می‌توانید به عضویتِ کانالِ ‎ ‎/masihmim در بیایید.

پانوشت‌ها:
۱. قصّۀ کنیز› عنوانِ بهتری است، امّا باید با اشتباهِ خودم و دیگران ــ رواج‌دهندگانِ معادلِ ‹ندیمه› برایِ ‹handmaid› در این بافتار ــ بسازم.
۲. این روند پیش از هر کاری، با بازخوانیِ رۆمانِ مارگارت اَتوود آغاز و سپس با اوّلین برخوردم با دنباله‌ای که بر آن نوشته است، پی گرفته می‌شود.

#عنوان  زیرنویس
۱PigsBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۲NightshadeBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۳The CrossingBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۴MilkBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۵ChicagoBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۶
Vows
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۷HomeBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۸TestimonyBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۹ProgressBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
۱۰The WildernessBluRay ssAMZN ssWEBRip ss
 همۀ قسمت‌هاBluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Handmaid’s Tale — فصلِ ۴

* در آذرماهِ ۱۴۰۰، بخش‌هایی از این متن را خط زدم، زیرا از پایبندی به آن‌ها بازماندم. به جایِ آن بخش‌ها، تاریخ‌هایِ بسیار دورتری بگذارید.

در چند ماهِ آتی، ترجمه‌ام از سریالِ قصّۀ ندیمه۱ ــ فصلِ اوّل تا سوّم ــ را سراسر بازنگری و به‌واقع دوباره ترجمه خواهم کرد.۲ فصلِ چهارمِ این سریال در تاریخِ یکمِ اردیبهشتِ ۱۴۰۰ هفته‌به‌هفته منتشر می‌شود، امّا با این حال، هیچ تلاش و کوشش و دوندگی‌ای برایِ ترجمۀ همراه با پخش و هفته‌به‌هفتۀ این سریال نمی‌کنم و ترجمۀ فصلِ چهارم را فقط پس از به سرانجام رساندنِ بازنگری و ترجمۀ دوبارۀ فصل‌هایِ قبلی انجام خواهم داد. علّتِ اصلیِ این کار، حفظِ انسجامِ متن از آغاز تا پایانِ این اثرِ چندهزاردقیقه‌ای است. بنابراین، فعلاً ــ احتمالاً تا تابستانِ ۱۴۰۰ یا حتّا پس از آن ــ هیچ ترجمه‌ای از سویِ من برایِ ادامهٔ این سریال منتشر نخواهد شد. برایِ اطّلاعِ آنی و در لحظه از انتشارِ زیرنویس‌ها در آینده‌ای بسیار دور، می‌توانید به عضویتِ کانالِ ‎ ‎/masihmim در بیایید.

پانوشت‌ها:
۱. قصّۀ کنیز› عنوانِ بهتری است، امّا باید با اشتباهِ خودم و دیگران ــ رواج‌دهندگانِ معادلِ ‹ندیمه› برایِ ‹handmaid› در این بافتار ــ بسازم.
۲. این روند پیش از هر کاری، با بازخوانیِ رۆمانِ مارگارت اَتوود آغاز و سپس با اوّلین برخوردم با دنباله‌ای که بر آن نوشته است، پی گرفته می‌شود.

Pigs۱
BluRayAMZN ssWEBRip ss

Nightshade۲
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Crossing۳
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Milk۴
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Chicago۵
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Vows۶
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Home۷
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Testimony۸
BluRay ss AMZN ssWEBRip ss

Progress۹
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

The Wilderness۱۰
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

همۀ قسمت‌ها‪۱–۱۰
BluRay ssAMZN ssWEBRip ss

guest
108 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
نمایش همۀ دیدگاه‌ها
Mina
Mina
3 سال پیش

سلام
من فصل 1 و 2 سریال ندیمه رو با زیرنویس شما نگاه کردم ولی فصل 3 قسمت 1 رو با زیرنویس دیگه نگاه کردم که وسطاش کلا تی وی رو خاموش کردم سایت شما رو پیدا کردم و از دیدن زیرنویس فصل 3 بسی خوشحال شدم :))
خواستم تشکر کنم بخاطر ترجمه دقیقی که کردین و ممنون بخاطر اینکه تایمتون رو بی منت برای ترجمه کردن میزارین
اینم بگم بعضی موقع ها فیلمی که نگاه میکنیم خیلی قشنگه ولی زیرنویس اگه درست نباشه واقعا هیچی از فیلم نمیفهمی
همین 🙂

مائده
مائده
2 سال پیش

سلام وقت بخیر. من زیرنویس سریال سرگذشت یک ندیمه رو تنها با ترجمه شما نگاه کردم و به شدت عالی بود. منتظرم فصل 4 هم ترجمه کنید که ببینم. میخواستم بدونم ایشالا کی خودمونو برای فصل بعدی با ترجمه بی نظیر شما آماده کنیم؟؟ البته می دونم کار خیلی زمانبریه خودمم یک مدت مترجم فیلم و سریال بودم:)) والا اشکم درومد

پریسا فلاح زاده
پریسا فلاح زاده
2 سال پیش

سلام وقت بخیر من در کل سریال و فیلم زیاد می بینم در حال حاضر هم سریال سرگذشت ندیمه رو دارم میبینم همیشه با متن زیرنویس ها مشکل داشتم یا غلط املای داشتن یا درست ترجمه نشده بود ولی کار شما عالی بود متن بی نقص ترجمه عالی حتی موزیک ها رو هم ترجمه کرده بودید و از همه مهمتری نکاتی بود که در پانویس زیر نویس اشاره می کردید واقعا کارتون عالی بی نقص بود … من کلا در نظر سنجی ها چیزی نمینویسم ولی اینقدر کارتون خوب بود کم لطفی دیدم که ازتون تشکر نکنم …. امیدوارم همیشه موفق باشید و انشالا ما هم کارهای بیشتری از شما ببینم و لذت ببریم …..

eli
eli
2 سال پیش

سلام . مسیح عزیز زیرنویس سریال the handmaids tale اولین زیرنویسی بود که تا این اندازه توجهم رو جلب کرد واضح و فوق العاده … توجهتون به جزییات صحنه هم بی نظیر بود و در واقع این اولین زیرنویسی بود که دیدم به تابلو های داخل صحنه توجه کرده و اسم اون اثر و نقاشش رو هم ذکر کرده … بدرخشی!

M.B.Hunter
M.B.Hunter
2 سال پیش

داداش الان دارم فصل اول “قصه ندیمه” رو با زیرنویس شما میبینم
چقد مگه کارت درسته دمت واقعا گرم
ایشالا هرروز موفقتر از دیروزت بشی

HODA
HODA
2 سال پیش

سلام
اولین ترجمه ای که ازتون دیدم هند میدز بود و چقدر برام متفاوت از هر ترجمه ی دیگه ای بود ، انقد کامل و واضح و دلنشین ندیده بودم کسی ترجمه کنه
فقط کاش بیشتر ترجمه می کردید البته متوجهم که خیلی دقت به خرج میدید و کیفیت براتون اولویته
و از اون مهم تر سلیقه ی خاصی دارید
به هرحال خیلی ممنون
راستی شما مترجمی رو نمی شناسید که درخواست ترجمه بپذیره ؟

الف-ر
الف-ر
2 سال پیش

درود
واقعا این نوع زیرنویس گذاشتن خیلی حرفه ای هست (واقعا تا عمق داستان سریال را میشه فهمید)
و یه نکته دیگه اینکه من هر سریال یا فیلمی که شما ترجمه کرده باشید را چون سلیقه خوبی دارید، حتما نگاه میکنم. درواقع سایت شما راهنمایی شده برای فیلم دیدن…
خیلی خوب هست که در هرکاری حرفه ای بود و شما جزو اولین ها هستید که درکارتان عالی هستید
شاد و سرزنده باشید

شهاب
شهاب
2 سال پیش

به عنوان یه فیلم باز و سریال باز، ترجمه شما رو تو سریال the handmade tale دیدم، دست مریزاد👏
چه جوری میتونم همیشه همه فیلم ها رو از ترجمه زیرنویس شما استفاده کنم؟

علی گ.
علی گ.
2 سال پیش

سلام مسیح جان
گل پسر، الهی که همیشه سلامت و شاد باشی
خدا قوت. دمت گرم.
زیرنویس های شما عالی هستند. من سرگذشت ندیمه فصل چهار رو نمی بینم تا با زیرنویس شما ببینمش.
قربون قدت

h st
h st
2 سال پیش

سلام توی کانالتون زیرنویس فصل 4 رو زودتر قرار میدین؟

امیر
امیر
2 سال پیش

سلام و درود واقعا بهترین مترجمی که تو عمرم دیدم بهترین و کامل ترین ترجمه ها رو دارین همیشه موفق باشین و خوش بدرخشین

سانیا
سانیا
3 سال پیش

سلام دوست عزیز
سریال داستان ندیمه رو با زیرنویسی شما میبینم
ترجمه حرفه ای و توضیحات کامل هستند
موفق باشید

سهام
سهام
3 سال پیش

خسته نباشید جناب محمد زاده. واقعن خسته نباشید. امیدوارم لحظات خوب زندگیتون بیشتر از لحظات بدش باشن.

علی گازران
علی گازران
3 سال پیش

جناب مسیح عزیز
سلام
روزتون بخیر

من به تازگی فصل اول سریال “سرگذشت یک ندیمه” را دیدم. می خواهم ازتون تشکر کنم. بهترین زیرنویسی بود که تا به حال دیده ام. عالی بود و بسیار لذت بردم.
پاینده باشید.
خداقوت.

Rad
Rad
4 سال پیش

سلام. ببخشید، می‌شه بگید زیرنویس انگلیسی سریال رو از کجا تهیه کردید؟

سعید
سعید
4 سال پیش

سلام مسیح جان، من و همسرم یکی از طرفدارای ترجمه و زیرنویس شما برای این سریال هستیم. حتی قسمت‌های جدید رو هم تا زمانی که زیرنویس شما نیومده، نمی‌بینیم و صبر می‌کنیم تا شما زیرنویس رو روی سایت قرار بدید. خیلی ممنون از زحماتتون. چقدر خوب و دلگرم‌کننده‌ست که هنوز افرادی مثل شما هستن که تخصصشونو بدون هیچ چشم‌داشتی در اختیار بقیه هم‌وطن‌هاشون قرار بدن. به امید روزی که همه مثل شما بتونیم فکر و عمل کنیم.

روح اله
روح اله
4 سال پیش

آقا دمت گرم. من اولین باره میام گوگل میکنم، یه نفر رو که زیرنویس انجام میده رو پیدا میکنم تا شخصا ازش تشکر کنم. شما فقط زیرنویس نکردی، شما یه بینش اضافه کردی به تجربه دیدن این سریال. ممنونم ازت… امیدوارم به هر چی آرزو داری برسی…

مزدک
مزدک
4 سال پیش

سلامی از شمال بر مسیح دوست داشتنی، خسته نباشی برادر. اگرچه عاشق فیلمهای کوتاهت شدم و اگه بخوام در مورد انتخاب فعالیتهات نظر بدم، تصور می کنم فیلمسازی، ظرفیت بیشتری برای شکوفایی استعداد کم نظیرت داره، ولی خب از طرفی هم ما دیگه معتاد زیرنویسهای کامل و ارزشمندت شدیم. مقصرشم خودتی. دیگه نمی دونم، یه فکری بکن.

ندا
ندا
4 سال پیش

سلام مسیح جان میخواستم بابت وقت و انرژی خیلی زیادی که بابت ترجمه سرگذشت ندیمه میذاری تشکر کنم . واقعا موقع خوندن زیرنویس میفهمم که سعی کردی تمام لذت این قصه هیجان انگیزو به ما هم منتقل کنی.
دمت گرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررممممممممممممممممممم

حمید
حمید
4 سال پیش

درود بر شما و خسته نباشید
بله منم با بقیه موافقم که زیرنویسهای سریال سرگذشت ندیمه بی نقص و بسیار عالیست. اصلاً سر زیرنویس‌ها اذیت نشدم. تبریک به شما برای دقت بالاتون.
من چون تخصصی در تهیهٔ زیرنویس ندارم یه سوال همیشه با من هست که اگه لطف کنید و جواب بدید ممنون میشم.
زیرنویس‌ها از روی زیرنویس‌های زبان اصلی (انگلیسی) ترجمه میشه یا از روی صدای بازیگرها؟
با تشکر.

الناز
الناز
4 سال پیش

درود مسیح عزیز، راجع به سرگذشت ندیمه زیرنویس‌ها بی‌نظیره… به چه زیبایی و دقتی ترجمه می‌کنید… هنوز فصل ۳ رو ندیدم تا شما تکمیلش کنید، خیلی منتظرمون نذارین لطفا🙈… سلامت باشید همیشه🌹

مشکات
مشکات
4 سال پیش

قسمت یک فصل دو با زیرنویستون همخوانی نداره انگار
چجوری تشخیص بدم قسمت چندم سریاله و به ترتیب ببینم؟

😊
😊
4 سال پیش

سلام.قسمت ۱۰ سریال سرگذشت ندیمه اومد…جدا دلم نمیاد این سریالو بدون زیرنویس های شما ببینم.میشه زودتر زیرنویسا رو بذارید؟!

شادی
شادی
4 سال پیش

سلام.کارتون تو این سریال فوق العاده بود.خوشحالم پیداتون کردم.اگه میشه زودتر فصل ۳ رو بذارید.
خسته نباشید.ممنون.

رها
رها
4 سال پیش

سلام
خسته نباشید
ما واقعا دلمون نمیاد فصل 3 رو با زیرنویس دیگران نگاه کنیم، زیرنویساتون ما رو بد عادت کرده. کاش زود تر قسمتای دیگه رو هم ترجمه کنید.

لاله
لاله
4 سال پیش

سلام وقت بخیر من تمام سایت ها رو زیرو کردم ولی زیرنویس هماهنگ با نسخه ی من نیست
نسخه ی دانلود شده 1080 بلوری
اگه امکانش هست برای من فصل یک رو ارسال کنید

آرزو
آرزو
4 سال پیش

سلام زیرنویس قسمت سوم رو کی میذارید؟

ali
ali
4 سال پیش
در پاسخ به  مسیح

دمت گرم داداش. ما دیگه کف کردیم یه کم زودتر.

ali
ali
4 سال پیش
در پاسخ به  مسیح

دستت درد نکنه دادا مسیح. بی صبرانه منتظر قسمت بعدی هستیم

منتظر
منتظر
4 سال پیش

سلام میشه زیرنویس فیلم هر روز بذارین؟

رضا
رضا
4 سال پیش

من “داستان ندیمه” رو فقط با زیرنویسای شما میبینم.
بهترین زیرنویس واسه این سریاله.
دمت گرم
به امید کارای بیشتر و موفق تر

حورا
حورا
4 سال پیش

بسیار عالی از بعد دیدن فصل ۱و ۲ با زیرنویس های شما دیگ زیرنویس های بقیه ی فصل ۳ ب چشم نمیاد.ممنون❤

محمد احسان
محمد احسان
4 سال پیش

معلوم نیس چقد دیگه ترجمه میشه!؟
خیلی ممنون بابت زیرنویس های فوق العاده

ریاض
ریاض
4 سال پیش

عالی عالی عالی
چی بگم بی نظیر
لطفا ادامه بده!!!

مجتبي
مجتبي
4 سال پیش

سلام
چرا اسم قسمت ۸ فصل یک سریال سرگذشت ندیمه که Jezebels هست ترجمه کردید سلیطه خونه؟

فرزانه
فرزانه
4 سال پیش

عالیییییییی هستین

محسن
محسن
5 سال پیش

سلام لطفا سریال کمدی blackadder رو زیرنویس کن فوقالعادست

سعید
سعید
5 سال پیش

سلام
زیرنویس سریال handmaid’s tale عالی هستش . تشکر فراوان بابت زحمتی که کشیدی.

حسین
حسین
5 سال پیش

زیر نویس هند میز فوق العاده بود،، تشکر میکنم ازت که انقدر وقت گذاشتی و دقت به خرج دادی، دمت گرم که موزیکارو معرفی کردی و کلی حرکتای باحال دیگه مثل همین شعر خیام و توضیحات اضافی بعضی جاها،، عالی عالی عالی

ممدم
ممدم
5 سال پیش

سلام مسیح جان زیرنویس سریال ندیمه رو با ترجمه عالیت دارم دنبال میکنم
کمتر ترجمه ای به این کاملی دیدم ، ترجمه اهنگ های فیلم،توضیحات کوتاه درباره دیالوگ های گنگ و اشاره به مفاهیم ترجمه ها و …..
کارت حرف نداره 😉

محمد
محمد
5 سال پیش

سلام
ميخواستم تشكر كنم از زيرنويس فوق العادت براي سريال handmaid
واقعا كه خيلي دقيق و باسليقه ترجمه كرده بودي
مخصوصا يه شعري از خيام گذاشته بودي آخر قسمت ٦ فصل يك كه لذت اون اپيزود رو چند برابر كرده بود…..بهترين توصيف ممكن از ايده كل سريال بود🙏🏼🙏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
به شخصه فكر نميكردم تو مترجما يكي پيدا بشه انقد باسليقه
ايشالا كاراي بيشتري ببينيم ازت در آينده
موفق باشي

مهرناز
مهرناز
5 سال پیش

زیرنویس فصل یک و دو عالی بود، تبریک میگم

miss.mir
miss.mir
5 سال پیش

واقعا سریال handmaid’s tale رو فوق العاده ترجمه کرده بودین
من فصل ا رو خیلی اتفاقی با ترجمه شما دیدم ولی برای فصل 2 گشتم تا پیداتون کنم و حتما با ترجمه شما ببینم
بابت اون جزییات به شدت ممنونم
امیدوارم زیرنویس های بیشتری ببینم

علی
علی
5 سال پیش

سلام
خیلی از زیرنویس سریال Handmaid لذت بردم بخصوص بخاطر جزئیات دقیق
امیدوارم از شما کارهای بیشتری ببینم
با تشکر

نوید
نوید
5 سال پیش

سلام
من از زیرنویس سریال ندیمه استفاده کردم و
خواستم بگم تا حالا این قدر از ترجمه یه سریال که با این دقت و جزئیات تهیه شده لذت نبرده بودم؛ بنابراین واقعاً ممنون و سپاسگزارم.
امیدوارم همیشه موفق باشی و کارهای بیشتری از شما در آینده منتشر بشه :‌)

اچ تی
اچ تی
5 سال پیش

مرسی از ترجمه عالی سریال واقعا حق مطلب رو ادا کردید فقط بجای زیرنویس قسمت 10 دوباره قسمت 9 دانلود میشه ممنون میشم رسیدگی کنین

رها
رها
5 سال پیش

سلام مسیح عزیز. من از طریق زیرنویس handmaid’s tale باهات آشنا شدم و واقعاً بی‌نظیر بود ترجمت، لذت بردم بسیار عزیزم. موفق باشی

مهدی
مهدی
5 سال پیش

سلام
فصل دوم قصهٔ ندیمه رو کی ترجمه و زیرنویس می‌کنید؟!
بی‌صبرانه منتظریم. اگه امکانش هست هرچه زودتر فصل دو رو ترجمه کنید.
با تشکر

اکبر مارشال
اکبر مارشال
5 سال پیش

سلام
مسیح جان ممنون بابت زحماتی که میکشی
اگر بتونی سریال The looming tower رو هم ترجمه کنی عالی میشه
یکی از سریال های خوب امسال هست که فعلا ترجمه خوبی نشده
یکی دو قسمتش رو یکی ترجمه کرده ولی خب بنظرم نمیاد تا تهش بزنه
ممنون

فهیمه
فهیمه
6 سال پیش

با سلام
سریال سرگذشت ندیمه رو میبینم و از ترجمه درجه یک شما لذت میبرم. کاملا اثر رو درک کردید و زیرنویسی شایسته تهیه کرده اید.

مانا باشید.

پیمان
پیمان
6 سال پیش

سلام مسیح جان، خسته نباشی عزیز
لطف می‌کنی Killswitch 2014 زیرنویس کنی؟ زیرنویس این سریالم عالی و کامله. ممنون.

امید
امید
6 سال پیش

با سلام و تشکر از زیرنویس عالیتون برای این سریال
ما بیصبرانه منتظر زیرنویس قسمت هفتم هستیم

عرفان
عرفان
6 سال پیش

من هم جا داره از شما تشکر کنم. به خاطر زیرنویس کاملتون ممنون.
قسمت ۴ کی پخش میشه؟ چون فقط میخوام با زیرنویس شما سریال The Handmaid’s Tale رو ببینم.
با تشکر

محسن
محسن
6 سال پیش

ممنون ازت بابت ترجمه سریال The Handmaid’s Tale
توضیحاتت واقعا کامله و باعث میشه درک بهتر و دید مناسبتری ازش داشت
خلاصه دمت گرم که بدون چشمداشتی کارهات رو با هموطنهات به اشتراک میذاری